بدبو شدن دهان با تشکیل سنگ های بینی

20 آذر 95 ساعت 09:03
بدبو شدن دهان با تشکیل سنگ های بینی

بوی بد دهان یکی از عواملی است که میتواند در روابط اجتماعی افراد باعثاختلالاتی شود و آدم ها هنگامی که بوی بد دهان طرف مقابل به مشام شان میرسد از آن دوری میکنند.تصور اکثر مردم این است که عامل اصلی بدبو شدن دهان وجوددندانهای پوسیده و رعایت نکردنبهداشت دهان ودنداناست،اما عوامل دیگری هم در تشکیل بوی بد دهان اثرگذار است.


متخصصان معتقدند این عارضه ناخوشایند می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.دکتر اکبر بیات با تأکید بر اینکه عوامل متعددی در بد بو شدن دهان مؤثرند، می گوید: سنگبینیو همچنین بیماری های مخاطبینیاز جمله مهم ترین عوامل ایجاد  بوی بد دهان و حتیبینیبه شمار می آیند.


 این متخصص گوش و حلق وبینیمی افزاید: به طور معمول رسوب موادی که در ترشحاتبینیوجود دارد، به تشکیل سنگ هایبینیمنجر می شود. متأسفانه بوی بد این سنگ ها به اندازه ای است که مبتلایان حتی از فاصله دور نیز باعث آزار دیگران می شوند.


به گفته دکتر بیات با خارجکردنسنگ و درمان این عارضه توسط متخصص گوش و حلق وبینی، بوی بد دهان نیز برطرف خواهد شد.


وی درخاتمه با اشاره به دیگر عوامل ایجاد بوی بد دهان خاطرنشان می کند: عفونت لوزه ها، عفونت سینوس ها، رفلاکسمعدهبه مری، بیماری های گوارشی و رعایت نکردنبهداشت دهان ودنداناز دیگر عوامل ایجاد کننده بوی بد دهان است.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره بدبو شدن دهان با تشکیل سنگ های بینی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: بوی بد دهان ، دلایل بوی بد دهان ، علت بوی بد دهان ، عامل اصلی بوی بد دهان ، بد بو بودن دهان ، علل بد بوی دهان ، عوامل بوی بد دهان